Opleidingen

ANVAG Reglement Toelating, Accreditatie en (her)Registratie

Commissie Toelating, Accreditatie en (Her)Registratie (TAR):

De commissie bestaat uit minimaal 3 leden.

Procedure Toelating nieuwe leden:

De toelatingscommissie ontvangt alle benodigde inschrijfformulieren, diploma’s, etc. van de secretaris ter beoordeling voor toelating tot 1 van de categorieën leden (ad 1). De commissieleden bepalen unaniem tot welke categorie de aanmelder wordt toegelaten al vorens het toelating/kennismakingsgesprek plaats vindt. De aanmelder wordt uitgenodigd door 1 van de commissieleden voor het toelatingsgesprek (ad2). Dit kan telefonisch dan wel mondeling. Voor het toelatingsgesprek maakt de interviewer gebruik van een standaard vragenlijst.

Checklist

1. check CV op speciale punten door alle commissieleden:

-ID info

-Niveau van afstuderen/studie : MBO, HBO, WO, BAMS, vaidya, anders -niveau en duur van Ayurveda studie: meer dan 480 u voor cat. B

-MBK certificaat of minimaal gelijkwaardig medisch diploma

-Actieve Ayurveda praktijk, minstens 7uur per week klant/patiënt contact(exclusief administratie,training etc.)

Op basis van deze gegevens bepalen commissieleden gezamenlijk in welke categorie aankomend lid ingedeeld zal worden.

2. Persoonlijk interview: telefonisch of persoonlijk:

-Introductie Commissie lid en ANVAG

 -samen kort doorlopen van CV

 -Motivatie van nieuw lid -recente gezondheidsproblemen:

#informeer aankomend lid dat het normale procedure is om enige medische vragen te stellen:

#Geestelijke gezondheid: actieve of recente episode van depressie, psychose of mood disurbances

#fysieke gezondheid: ernstige fysieke problemen, infecties, terminale ziekte

#Sociale gezondheid: problemen met politie, tuchtcollege

- uitleg van de categorisatie A,B en C en in welke categorie de commissie zal adviseren om lid toe te laten tot de ANVAG.

 - Als je al een algemeen beeld hebt van aankomend lid kun je vragen of hij/zij deel wil nemen aan een commissie in de toekomst.

Dit besluit wordt door voorzitter toelatingscommissie naar de secretaris gestuurd met indien van toepassing een motivering. De secretaris informeert het bestuur. De commissie TAR adviseert het bestuur en het bestuur beslist. De beslissing communiceert de commissie TAR met de lidmaatschapsaanvrager. Het nieuwe lid ontvangt dan van de secretaris een brief met de uitslag (welkomstbrief, opgesteld door voorzitter) Een lid kan verzoek tot upgrading bij de commissie TAR indienen na het behalen van de benodigde kwalificaties.

Beroepsprofielregister: Zie hiervoor ook het huishoudelijk reglement artikel 3 lid 5. De criteria voor inschrijving/toelating in het beroepsregister van de ANVAG en het ontvangen van een registratie/praktijklicentie zijn vastgesteld door het bestuur van de ANVAG. De criteria hebben betrekking op opleiding, praktijkvoering, beroepsprofiel, klachten tuchtregeling en beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Verzoeken tot wijziging in het registratiebesluit kunnen uitsluitend gedaan worden door registerleden A en B, het bestuur ANVAG.

Registratie categorieën:

Er zijn registerleden, niet registerleden en bijzondere leden.

De registerleden (categorie A en B), deze noemen wij Ayurvedisch Praktizijn, betreffen:

a. regulier opgeleide artsen(categorie A1) en vaidya’s (categorie A2) en BAMS (categorie 3) met een door ANVAG erkende Ayurveda opleiding van minimaal 480 contacturen Ayurveda.

b. Ayurveda therapeuten (categorie B1) met een opleiding op minimaal hbo niveau van in totaal 480 contacturen aangevuld met medische basiskennis. Behoud registerlidmaatschap:

Certificaten van behaalde nascholingspunten worden uiterlijk 1 maand voor het eind van het kalender jaar aan het secretariaat gestuurd die een totaallijst doorstuurt aan de toelatingscommissie. Werken minimaal 7 uur en 40 weken in Ayurveda patiëntengebonden contact.

a. deze volgen minimaal 5 nascholingsdagen per jaar, 2 medisch, 2 Ayurveda en 1 ALV

b. deze volgen minimaal 5 nascholingsdagen per jaar, 4 Ayurveda en 1 ALV deelname aan bestuursvergaderingen en commissies kunnen dienen ter vervanging van 1 nascholingsdag Ayurveda. Na- en bijscholingsdagen kunnen cursussen, symposia of opleidingsdagen zijn van door ANVAG erkende opleidingsinstituten of daaraan gelijkgestelde dagen ter beoordeling aan de toelating, herregistratie, accreditatiecommissie. De ANVAG toelatingscommissie verstrekt jaarlijks een overzicht van de door de registerleden gevolgde na en bijscholing aan het bestuur van de ANVAG.

De niet registerleden (categorie C, D, E) zijn:

a. Ayurveda massagetherapeuten (categorie C1)met een opleiding van minimaal 120 contacturen Ayurveda en 120 contacturen specialisatie m.b.t. massage

b. Ayurveda voedingsdeskundigen(categorie C2) met een opleiding van minimaal 120 contacturen Ayurveda en 120 contacturen specialisatie m.b.t. voeding/leefstijl

c. Ayurveda schoonheidsspecialisten (categorie C3)met een opleiding van minimaal 120 contacturen Ayurveda en 120 contacturen specialisatie m.b.t. schoonheid en verzorging.

Behoud niet registerlidmaatschap Categorie C leden nemen minimaal deel aan 1 ALV en of werkgroep, werken minimaal 7 uur en 40 weken in Ayurveda patiënten c.q. cliëntengebonden contact.

Upgraden naar registerlidmaatschap:

 leden in categorie C kunnen zich binnen 2 jaar laten upgraden naar categorie B lid door middel van gestructureerd bijscholen met het verplichte aantal contacturen plus de medische basiskennis bij een erkend instituut plus een stageperiode van bij voorkeur 4 werkweken aangesloten bij een gedegen Ayurveda instelling of praktijk in India, Sri Lanka, Nepal, Nederland of ander land. Zij kunnen na te hebben voldaan aan de eisen voor registerlid toegelaten worden tot het registerlidmaatschap.

Bijzondere leden (categorie D) betreffen:

Docenten van Ayurveda scholen, sponsoren, leveranciers Ayurvedische producten, wellness, belangstellenden.

Aspirant-leden (categorie E):

leden die een Ayurveda opleiding volgen of een medische opleiding. Aspirant-leden kunnen toetreden als registerlid wanneer zij voldaan hebben aan de criteria voor registerlidmaatschap binnen 2 jaar na aanvang van het aspirant lidmaatschap.

 De accreditatie van opleidingen:

In categorie A, B en C is afgeleid van de toelating eisen voor leden. Een opleiding komt in aanmerking voor categorie B accreditatie indien aan de volgende eisen is voldaan:

- Een minimum van 480 contacturen (waarvan minimaal 75% theorie) dient verzorgt te worden door het opleidingsinstituut.

- Een praktische stage van bij voorkeur 4 werkweken aangesloten bij een Ayurvedisch arts/therapeut/kliniek/ziekenhuis in bij voorkeur India of Sri Lanka

- alle vormen van diagnostiek volgens Ayurveda dienen gedoceerd te worden middels theorie en praktijk om de student als praktizijn op te leiden

- de verplichte medische basiskennis bij door ANVAG erkend instituut geldt voor de student maar is niet verplicht voor het opleidingsinstituut, hoewel hier wel de voorkeur naar uit gaat.

- Overige inhoudelijke punten die behandeld dienen te worden tijdens de opleiding dienen nog nader geformuleerd te worden.

Een opleiding komt in aanmerking voor categorie C accreditatie indien aan de volgende eisen is voldaan:

 - Minimaal 120 contacturen Ayurveda en 120 (theorie en praktijk) contacturen specialisatie m.b.t. massage, voeding, schoonheid, e.a.

 - Overige inhoudelijke punten die behandeld dienen te worden tijdens de opleiding dienen nader geformuleerd te worden.

Opleidingen in de categorie A betreffen:

- meer jarige fulltime opleidingen zoals universiteiten in India en Sri Lanka

Accreditatie van na-/bijscholing in het kader van herregistratie:

 Leden van de ANVAG kunnen na- en bijscholing volgen bij een:

 - door de ANVAG geaccrediteerde bij- en nascholing bij een door ANVAG geaccrediteerd opleidingsinstituut

- door ANVAG geaccrediteerde bij- en nascholingen die niet aan een

- door ANVAG geaccrediteerde opleiding worden verzorgd.

- niet geaccrediteerde bij- en nascholing bij een niet geaccrediteerd opleidingsinstituut indien zij hiertoe een verzoek indienen bij de commissie toelating tot toekenning van punten onder toezending van het curriculum van de bij-/nascholing. In dit laatste geval buigt de commissie zich hierover en doet een uitspraak of het curriculum voldoet aan de gestelde eisen.

Opleidingsinstituten kunnen een verzoek tot accreditatie van na- en bijscholingsdagen indienen bij de commissie toelating en accreditatie.

Definitie bijscholing en nascholing:

Een bijscholing: betreft nader vakonderwijs ter verhoging van de vakbekwaamheid in het domein van Ayurveda waarin men reeds een zekere deskundigheid heeft verworven. Een nascholing betreft: een na een beroepsopleiding gegeven opleiding die ten doel heeft het vroeger geleerde op te halen en aan te vullen.

Doelstelling na-/bijscholing:

Het behouden c.q. verbeteren van de kwaliteit van de werkzaamheden van het ANVAG registerlid d.m.v. het onderhouden, verbeteren en actualiseren van de algemene kennis, vaardigheid en attitude welke nodig is om goed en veilig te kunnen werken als Ayurvedisch praktizijn in Nederland.

Inhoud bij-/nascholing en toekennen punten:

Vakinhoudelijke scholing moet betrekking hebben op de theoretische en praktische aspecten van de dagelijkse Ayurvedische praktijkvoering. Medische scholing dient te worden verzorgd door een arts of medisch specialist. Indien er onduidelijkheid bestaat hieromtrent, is dit ter beoordeling van de commissie Toelating herregistratie en accreditatie van de ANVAG. Een bij-/nascholingsdag bestaat uit tenminste 6 uur onderwijs en wordt geaccrediteerd voor 1 punt. Er worden alleen hele punten toegekend. Opleidingen bestaande uit meer dan 2 lesdagen worden voor maximaal 2 punten geaccrediteerd als bij-/nascholing.

Ontheffing bij-/nascholingseis:

In zeer bijzondere situaties kan ontheffing van de verplichte nascholing worden verleend. Aanvragen hiertoe dienen uiterlijk voor 1 oktober, voorafgaand aan het einde van ieder jaar, schriftelijk te worden ingediend bij de commissie TAR van de ANVAG. Het oordeel van de commissie is bindend. Indien men de leeftijd van 65 jaar is gepasseerd wordt men ontheven van bij-/nascholing. Een Registerlid die een combinatie functie vervult van Ayurveda praktizijn en Ayurveda docent dient minimaal 50% van de studiepunten te behalen. Voor de overige 50% krijgt hij ontheffing.

Indienen bij-/nascholingscertificaten:

Ieder registerlid dient aan het eind van het jaar in december kopieën van gevolgde bij- /nascholing met een standaard registratieformulier waarop de naam van de/het opleiding/instituut, de naam van de bij-/nascholing, het aantal uren en aantal punten staat aan het secretariaat te sturen. Alleen ingevulde registratieformulieren worden in behandeling genomen. Losse kopieen of scans van certificaten worden niet verwerkt in het register. Het secretariaat geeft het aantal punten door aan de commissie TAR.

Herregistratie:

Na 5 jaar lidmaatschap vindt herregistratie plaats indien het lid heeft voldaan aan de gevraagde bij-/nascholing punten en een visitatie heeft ondergaan.

Beroep:

In beroep gaan tegen een beslissing met betrekking tot de verplichte bij-/nascholing of het niet toekennen van punten voor na-/bijscholing kan alleen schriftelijk bij het bestuur van de ANVAG. Het bestuur zal het beroep in behandeling nemen en oordelen over de juistheid van ANVAG Reglement Toelating, Accreditatie en (her)Registratie Maart 2011 de door de commissie genomen beslissing. Het oordeel van het bestuur is bindend. Het bestuur controleert of de juiste procedure is gevolgd en of de juiste maatstaven zijn toegepast.