Therapeuten/beroepsbeoefenaars

1.1 Introductie


1. Klachtenregeling van de ANVAG (Algemene Nederlandse Vereniging voor Ayurveda Geneeskunde) met betrekking tot therapeuten/beroepsbeoefenaars

 1. Introductie
 2. Begripsbepaling Ayurvedische Therapeut
 3. Doelstelling klachtenregeling
 4. Uitgangspunten van klachtenregeling
 5. Benoeming en samenstelling van de klachtencommissie
 6. Taken en mogelijkheden klachtencommissie
 7. Werkwijze van de klachtencommissie bij de behandeling van een klacht
 8. De klachtencommissie en de uitvoering van haar functie
 9. Werkzaamheden van de klachtencommissie
 10. Bijeenkomsten klachtencommissie
 11. Klacht betrekking op lid van klachtencommissie
 12. Termijn vermelding klacht behandeling
 13. Ongegronde Klacht

Artikel 1

Voorafgaand aan de verder regeling geldt dat:

A: Deze klachtenregeling geldt alleen voor klachten die betrekking hebben op therapeuten/beroepsbeoefenaars, die aangesloten zijn bij de ANVAG

B: ANVAG-therapeuten/beroepsbeoefenaars voldoen aan kwaliteitseisen, vastgelegd in het beroepsprofiel.

C: Een klacht kan worden ingediend door de cliënt/patiënt. Dit kan ook gebeuren door de partner, de ouders, naaste familieleden en/of wettelijke vertegenwoordigers van de cliënt/patiënt of door de vertegenwoordiger die door de cliënt/patiënt is aangewezen.

D: Een klacht kan worden ingediend indien er tijdens een behandeling of een reeks behandelingen door een ANVAG-therapeut volgens de klager dingen zijn mis gegaan of indien volgens de klager in het contact met de ANVAG- beroepsbeoefenaar gedragscodes zijn overtreden.

E: Een dergelijke klacht wordt in eerste instantie ingediend bij de behandelend therapeut of betrokken beroepsbeoefenaar en indien klager en therapeut/beroepsbeoefenaar er samen niet uitkomen, vervolgens desgewenst bij de klachtencommissie van de ANVAG.

F: Een klacht kan worden ingediend tot twee jaar na het moment, waarop de gebeurtenis waarover de klacht gaat, heeft plaatsgevonden. Indien de klacht betrekking heeft op seksuele misdragingen geldt deze verjaringstermijn niet.

G: De klacht dient schriftelijk ingediend te worden bij het secretariaat van de ANVAG met op de enveloppe : t.a.v. de Klachtencommissie. De klacht wordt dan door de secretaris ongeopend door gegeven aan de secretaris van de klachtencommissie.

H: Indien de klager moeite heeft met het formuleren van de klacht kan deze hulp vragen van de IKG in diens regio. 

1.11 Begripsbepaling

Artikel 2

In deze regeling wordt verstaan onder:

A: De Ayurveda-therapeut:

Het lid van de ANVAG dat Ayurvedische therapeutische behandelingen aanbiedt aan cliënten.

B: De Ayurvedische beroepsbeoefenaar:

Het lid van de ANVAG dat op andere wijze dan een therapeutische, Ayurvedische diensten aanbiedt aan cliënten, zoals bv het aanbieden of het leveren van Ayurvedische producten of het tegen vergoeding houden van lezingen of voordrachten over Ayurveda.

C: Klacht:

Een uiting van onvrede over de organisatie van de praktijk, de bejegening of behandeling door de Ayurveda-therapeuten/beroepsbeoefenaar, diens waarnemer of personen werkzaam voor de therapeut/ beroepsbeoefenaar.

D: De Klager:

Ieder die gebruik wil maken, maakt of heeft gemaakt van de diensten van een Ayurveda-therapeut/beroepsbeoefenaar en daarover een klacht heeft ingediend. Zie ook art 1 lid 3. Wanneer in dit reglement sprake is van de klager kan dit ook diens vertegenwoordiger zijn

E: De Aangeklaagde:

De Ayurveda-therapeut/beroepsbeoefenaar die lid is van de ANVAG en niet werkzaam is binnen een instelling waar reeds op instellingsniveau een klachtencommissie conform de wet klachtrecht cliënten zorgsector is ingesteld. Bij klachten over personen werkzaam voor de Ayurveda-therapeut/beroepsbeoefenaar wordt deze laatste aangesproken.

Wanneer in dit reglement sprake is van de aangeklaagde kan dit ook diens vertegenwoordiger zijn.

F: De Klachtencommissie:

De door het bestuur van de ANVAG voorgedragen commissie, benoemd door de Algemene Ledenvergadering van de ANVAG. Deze commissie is verantwoordelijk voor de klachtbehandeling.

G: De Klachtbehandeling:

Deze behelst het onderzoek door de klachtencommissie naar aard en oorzaak van de klacht, zo nodig resulterend in een niet-juridisch afdwingbare uitspraak over de klacht en een advies aan de Ayurveda-therapeut/beroepsbeoefenaar over door deze te nemen maatregelen naar aanleiding van de klacht en indien naar het oordeel van de commissie noodzakelijk, een advies aan het bestuur over de met betrekking tot de Ayurveda-therapeut/beroepsbeoefenaar te nemen maatregelen. 

1.111 Doelstelling van de klachtenregeling

Artikel 3

De klachtenregeling kent de volgende doelstellingen:

A: Het recht doen aan de individuele klager.

B: Het bevorderen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening door leden van de ANVAG

C: Het signaleren van structurele tekortkomingen in de beroepsuitoefening door leden van de ANVAG. 

1.1V Uitgangspunten van de klachtenregeling

Artikel 4

De klachtenregeling is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

A: De klacht wordt bij voorkeur eerst besproken tussen klager en aangeklaagde.

B: De klachtencommissie zal zich inspannen om zoveel mogelijk het vertrouwen tussen klager en aangeklaagde te herstellen. Zij kan zich daartoe door derden laten bijstaan.

C: De klachtencommissie biedt de mogelijkheid tot een onpartijdige behandeling van de klacht, waarbij zij de bevoegdheid heeft een onderzoek te doen naar aard en oorzaak van de klacht.

D: De klachtencommissie komt na de behandeling van de klacht tot een uitspraak

conform art. 2 lid G.

E: De klachtenprocedure is voor de klager kosteloos, behoudens het bepaalde in art 8D.

F: Beide partijen hebben het recht om op eigen rekening bijstand te betrekken bij de behandeling van de klacht en/of zich te laten vertegenwoordigen tijdens de procedure.

G: De klacht wordt zo snel mogelijk afgehandeld volgens vaste, overzichtelijke procedures.

H: Beide partijen worden gehoord volgens het beginsel van hoor en wederhoor.

I: Beide partijen hebben recht op inzage van alle bij de behandeling van de klacht ingebrachte stukken.

J: De persoonlijke gegevens van de klager en de aangeklaagde worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld en geregistreerd.

K: De klachtencommissie doet geen bindende uitspraak over aansprakelijkheid.

L: Indien de klager de klacht reeds bij het Medisch Tuchtcollege en/of bij de klacht- en tuchtcommissie van de koepelorganisatie, waarbij de ANVAG is aangesloten, in behandeling heeft laten nemen, wordt de klacht door de klachtencommissie van de ANVAG niet in behandeling genomen.

M: Indien de klager de klacht reeds bij een andere beroepsorganisatie, waarbij de aangeklaagde is aangesloten , in behandeling heeft laten nemen, besluit de commissie of zij de uitspraak van de andere beroepsvereniging afwacht of zelf de klacht in behandeling neemt. Dit besluit wordt gemotiveerd aan klager en aangeklaagde ter kennis gebracht door de secretaris of de voorzitter. 

1.V Benoeming en samenstelling van de klachtencommissie

Artikel 5

A: De klachtencommissie bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf leden, benoemd volgens art 2 lid F. In de commissie kunnen zowel leden als niet-leden/deskundigen zitting hebben. Daarbij streeft het bestuur er naar een extern jurist als voorzitter voor te dragen. Voorts kent de commissie een plaatsvervangend lid.

B: De leden van de klachtencommissie worden voor een periode van drie jaar benoemd en zijn tweemaal herbenoembaar.

C: Een lid van de klachtencommissie kan vrijwillig terugtreden. In dat geval neemt de plaatsvervanger diens plaats is. Het bestuur van de ANVAG draagt zo spoedig mogelijk een vervanger voor. 

1.V1 Taken en mogelijkheden klachtencommissie

Artikel 6

A: De leden van de klachtencommissie functioneren onafhankelijk en zijn gehouden tot strikte vertrouwelijkheid.

B: Indien een lid zich niet houdt aan het gestelde onder art 6 lid A kan het bestuur besluiten tot beëindiging van diens lidmaatschap van de commissie.

1.V11 Werkwijze van de klachtencommissie bij de behandeling van een klacht

Artikel 7

De klachtencommissie heeft de volgende taken:

A: het op basis van de behandeling van een klacht komen tot een uitspraak over de ingediende klacht en het zo nodig adviseren van de aangeklaagde over de door deze te nemen maatsregelen naar aanleiding van de klacht.

B: Indien nodig het bestuur adviseren met betrekking tot te nemen maatregelen ten opzichte van de aangeklaagde op basis van de uitspraak. De mogelijke maatregelen zijn: een waarschuwing; een berisping; een tijdelijke schorsing; de ontzetting uit het lidmaatschap.

C: Het signaleren van tekortkomingen in de beroepsuitoefening door Ayurveda-therapeuten/beroepsbeoefenaars die lid zijn van de ANVAG en deze publiceren in een geanonimiseerd jaarverslag ten behoeve van de leden.

1.V111 De klachtencommissie en de uitvoering van haar functie

Artikel 8

De klachtencommissie kan bij de uitvoering van haar functie gebruik maken van de volgende mogelijkheden:

A: Alvorens over te gaan tot behandeling, het doen van een poging, al dan niet met behulp van derden, om de relatie tussen partijen te herstellen.

B: Het oproepen en horen van personen die direct betrokken zijn bij de klacht.

C: Het inwinnen van informatie en het raadplegen van stukken met betrekking tot de klacht, voor zover dit gebeurt met toestemming van de klager en/of de aangeklaagde en met uitzondering van gegevens die betrekking hebben op derden, voor zover niet bij de klacht betrokken.

D: Het, na overleg met klager of aangeklaagde, inschakelen van deskundigen. Indien hieraan kosten zijn verbonden komen deze ten laste van de klager en/of de aangeklaagde. Deze kostentoedeling is mede onderwerp van het overleg.

E: Het in rekening brengen van de door de commissieleden voor behandeling van de klacht noodzakelijk gemaakte kosten, zoals reis-, telefoon- en correspondentiekosten, aan het bestuur van de ANVAG. De kosten boven de € 500,00 komen ten laste van de aangeklaagde en worden door het bestuur op deze verhaald.

1.1X Werkzaamheden van de klachtencommissie

Artikel 9

De klachtencommissie gaat bij haar werkzaamheden uit van de volgende bepalingen:

A: Na ontvangst van de klacht door de secretaris van de commissie bevestigt deze binnne twee weken de ontvangst van de klacht aan klager.

B: De klachtencommissie draagt er zorg voor dat de klager binnen vier weken na ontvangst van de klacht door de secretaris van de commissie wordt geïnformeerd over de te volgen procedure en zendt de klager daarbij een vragenlijst toe.

Zodra de lijst ingevuld is terugontvangen door de secretaris van de commissie start de voorzitter van de commissie de procedure en krijgt de klacht een dossiernummer.

C: Indien de klacht, de eventueel meegezonden toelichting en/of de antwoorden op de toegezonden vragenlijst naar het oordeel van de commissie onvoldoende informatie bevatten, stelt ze de klager in de gelegenheid alsnog de gewenste informatie te verstrekken. Zo nodig adviseert de commissie de klager de hulp in te roepen van het IKG (Informatie Klachtenbureau Gezondheidszorg) of de landelijke patiënten/consumentenorganisatie die de klager kunnen ondersteunen bij het formuleren en toelichten van de klacht.

D: De klachtencommissie doet vervolgens binnen twee weken mededeling van de inhoud van de klacht aan de aangeklaagde met het verzoek binnen vier weken te reageren. De aangeklaagde is als lid van de ANVAG gehouden binnen deze termijn aan dit verzoek te voldoen.

E: Indien een klacht verjaard is of de klacht niet in behandeling wordt genomen, omdat hij reeds bij een ander klacht- en/of tuchtcollege in behandeling is gegeven, informeert de commissie de klager hierover en wordt het dossier gesloten.

1.X Bijeenkomsten klachtencommissie

Artikel 10

A: De klachtencommissie komt zo vaak bijeen als de voorzitter of de meerderheid van de leden dit nodig oordeelt. De bijeenkomsten vinden plaats in aanwezigheid van alle leden en, bij afwezigheid van een lid, van diens plaatsvervanger.

B: De bijeenkomsten van de commissie zijn besloten.

C: De klager, de aangeklaagde, alsmede overige personen die naar het oordeel,van de commissie moeten worden gehoord, worden opgeroepen voor de mondelinge behandeling door de commissie.

D: De klachtencommissie baseert haar uitspraken op de vastgestelde kwaliteitseisen en beroepscodes.

E: De secretaris maakt een verslag van de gevolgde procedure en de verklaringen van betrokkenen en eventuele deskundigen. In het verslag staat tevens de uitspraak van de commissie, alsmede het advies van de commissie aan de Ayurveda-therapeut/beroeps-beoefenaar over de naar aanleiding van de klacht te nemen maatregelen en het eventuele advies aan het bestuur van de ANVAG.

1.X1 Klacht betrekking op lid van klachtencommissie

Artikel 11

A: Indien een klacht betrekking heeft op een lid van de klachtencommissie zal diens plaatsvervanger de plaats in de commissie innemen.

B: De leden van de klachtencommissie en anderen bij de procedure betrokkenen, zijnde niet de klager en de aangeklaagde, hebben geheimhoudingsplicht ten aanzien van hetgeen hen in het kader van hun functie of betrokkenheid bij de procedure bekend is geworden.

D: Zowel de klager als de aangeklaagde kunnen verzoeken een lid van de klachtencommissie niet aan de behandeling te laten deelnemen bij twijfel over diens onpartijdigheid. Wanneer de commissie dit verzoek honoreert, treedt de plaatsvervanger in diens plaats.

E: Een lid van de klachtencommissie kan zich ook vrijwillig terugtrekken uit de procedure. In dat geval treedt de plaatsvervanger in diens plaats.

1.X11 Termijn vermelding klacht behandeling

Artikel 12

A: De klachtencommissie doet binnen een redelijke termijn, doch uiterlijk binnen drie maanden na ontvangst van de klacht door de secretaris van de commissie, zowel aan de klager als aan de aangeklaagde schriftelijk mededeling van haar bevindingen naar aanleiding van de klacht . Indien op dat moment de procedure nog niet is voltooid, wordt daar eveneens met redenen omkleed mededeling van gedaan, met vermelding van de termijn waarop de afronding wordt verwacht met een maximum van 4 weken.

B: De klachtencommissie doet het verslag, zoals bedoeld in art 10 lid E, bij voltooiing van de procedure zowel aan de klager als aan de aangeklaagde toekomen.

C: De aangeklaagde bericht binnen vier weken klager en klachtencommissie schriftelijk of de eventuele maatregelen worden toegepast en op welke termijn dit gebeurt of is gebeurd.

D: Indien de aangeklaagde door overmacht niet binnen de gestelde termijn van vier weken kan reageren, wordt door de klachtencommissie een nieuwe termijn vastgesteld.

E: De klachtencommissie wacht met een eventueel advies aan het bestuur de reactie van de aangeklaagde af en betrekt deze reactie of het ontbreken daarvan in haar eventuele advies.

F: De klachtencommissie neemt geen schadeclaims in behandeling en doet geen uitspraak over de aansprakelijkheid.

G: De klachtencommissie doet alleen uitspraak over de mate waarin zij de klacht gegrond acht, al dan niet vergezeld van voorgestelde maatregelen en een advies aan het bestuur.

1.X111 Ongegronde Klacht

Artikel 13

A: Een klacht wordt niet in behandeling genomen indien de klager de klacht al eerder heeft voorgelegd aan de klacht- en tuchtcommissie van de koepelorganisatie waar de aangeklaagde zowel als de ANVAG is aangesloten of bij het Medisch Tuchtcollege. In die gevallen wacht de klachtencommissie de uitspraak van dit hogere college af en adviseert het bestuur conform deze uitspraak.

B: Een reeds ingediende klacht wordt niet verder in behandeling genomen als:

- deze door de klager wordt ingetrokken.

- na bemiddeling en/of na overleg met de klager blijkt dat bij de klager geen behoefte aan verdere behandeling bestaat.

- de klager gedurende de procedure besluit in beroep te gaan bij het klacht- en tuchtcollege van de koepelorganisatie (als de RBNG of de RING) waarbij de aangeklaagde is aangesloten of bij het Medisch Tuchtcollege.

C: De klager behoudt in alle gevallen de mogelijkheid zich te wenden tot een andere daartoe geëigende externe instantie (geen klacht- en tuchtcommissie), zoals de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de Burgerlijke rechter, de Administratieve rechter of de Strafrechter. De klachtencommissie zal dan in overleg met de klager bepalen welke onderdelen van de klacht nog door de commissie zullen worden behandeld.

D: Van het niet verder behandelen van de klacht wordt onder vermelding van de redenen schriftelijk mededeling gedaan aan de klager en aan de aangeklaagde.