Beroepscode voor Ayurvedische therapeuten

1. Inleiding

Alle cliënten hebben recht op behandeling conform hoge praktijknormen en ethisch gedrag van hun zorgverleners. Essentiële onderdelen van deze normen zijn vakbekwaamheid, goede relaties met klanten en collega's en de naleving van de professionele ethische verplichtingen.

In het licht van het bovenstaande is deze beroepscode opgesteld voor de begeleiding van Ayurveda Therapeuten, alsmede voor de bescherming van hun klanten en patiënten. Deze beroepscode zal regelmatig worden bijgewerkt door de Algemene Nederlandse Vereniging voor Ayurveda (ANVAG). Tevens dient dit stuk aan mensen van buiten de beroepsgroep uit te leggen op grond van welke normen de leden van de ANVAG opereren.

Door lid te worden van de ANVAG heeft de therapeut zich gebonden aan deze beroepscode.

Het bestuur van de ANVAG heeft de bevoegdheid om ethisch onaanvaardbaar gedrag, dat deze code schendt en die een slechte praktijkuitoefening van de Ayurveda en de ANVAG weerspiegelt te bestraffen. Beschuldigingen tegen ANVAG-leden zullen worden onderzocht en gevolgd worden door het bestuur in overeenstemming met de overige regelingen van de klachten en tuchtrechtelijke procedures.

De Code of Ethics kan niet elke mogelijke situatie waarmee u als therapeut te maken kunt krijgen in uw praktijk beschrijven. Zij behandelt alleen de essentiële beginselen die van toepassing moeten zijn in uw professionele leven om ervoor te zorgen dat het openbaar belang en de behoeften van uw klanten/patiënten te allen tijde op de eerste plaats komen. Uw vermogen om deze beginselen te volgen zal uw bekwaamheid en geschiktheid voor de praktijk aantonen en draagt zorg voor uw registratie.

Wilt u advies over een beroeps of ethische kwestie waarover deze code niet helemaal duidelijk is, of als u onzeker bent over hoe te gedragen in een klinische of andere situatie, dan wordt u geadviseerd om contact op te nemen met de voorzitter van het bestuur van de ANVAG voor begeleiding.

ANVAG-leden worden hierbij er aan herinnerd dat deze code slechts voldoet aan de minimaal aanvaarde normen van het juridische en ethische professioneel gedrag in Nederland op dit moment. De belangrijkste reden voor het vasthouden aan deze normen is het welzijn van de cliënt, het publiek, collega's en de beroepsgroep.

2. Algemene taken en verantwoordelijkheden van Ayurvedische Therapeuten

Klanten moeten kunnen vertrouwen op therapeuten met betrekking tot hun gezondheid en welzijn. Ter rechtvaardiging van het vertrouwen hebben wij als beroepsgroep de plicht om te streven naar een hoog niveau van de praktijkuitvoering en zorg om te laten zien dat wij het allergrootste respect hebben voor het leven in al zijn aspecten.

Als lid van de ANVAG wordt daarom verwacht dat u:

 • de praktijkuitoefening altijd in overeenstemming met de filosofie en de beginselen van de traditionele Ayurveda uitvoert
 • zich inzet voor het welzijn van uw klanten vóór alle andere overwegingen
 • zich cultiveert en uw eigen persoonlijke ontwikkeling, welzijn en zelfrespect naast het welzijn van uw klanten/patiënten promoot
 • zorgt voor uw eigen gezondheid en erkent dat dit uw eigen verantwoordelijkheid is, zowel voor uw eigen bestwil en die van uw klanten
 • eerlijk en betrouwbaar bent en nooit misbruik van uw professionele positie maakt
 • geen schade veroorzaakt aan de klanten en hen beschermt tegen elk risico van schade
 • zorgdraagt voor de behandeling van allen die uw zorg vragen, ongeacht religie, nationaliteit, ras, cultuur, geslacht, politiek, handicap of sociale status
 • de waardigheid, individualiteit en privacy van uw klanten eerbiedigt
 • aandachtig luistert naar uw klanten en hun standpunten
 • de tijd neemt voor de uitleg van uw bevindingen en behandelingen voor uw klanten en ervoor zorgt, voor zover mogelijk, dat ze begrijpen wat u hen vertelt
 • het recht erkent van uw cliënten om deel te nemen aan beslissingen over hun behandeling en hen actief te betrekt in hun gezondheid plan, in de mate dat zij in staat zijn
 • de autonomie van uw klanten eerbiedigt en hun vrijheid van keuze aanmoedigt
 • ervoor zorgt dat uw persoonlijke overtuigingen niet conflicteren met de zorg van de cliënten
 • vertrouwelijke informatie respecteert en beschermt
 • altijd binnen de grenzen van uw professionele competenties herkent en werkt
 • alle cliënten wiens toestand boven uw eigen expertise uitgaat doorverwijst
 • bereid bent collega's uit uw eigen en andere beroepen in de gezondheidszorg te raadplegen en met hen samen te werken
 • reageert snel en constructief aan elke kritiek of klacht van elke bron gehoor geeft
 • continu uw professionele kennis en vaardigheden actualiseert in overeenstemming met de huidige code of ethics beleid van de ANVAG
 • het huishoudelijk reglement en de statuten van de ANVAG observeert en zich eraan houdt
 • door het beroepsgeheim en de openbare aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt
 • geen aanspraak maakt op de genezing van een bepaalde ziekte of aandoening
 • zich onthoudt van het gebruik van titels of beschrijvingen die medische, academische of educatieve kwalificaties suggereren tenzij u die bezit.

Zoals het een Ayurvedisch therapeut betaamt, moet u vertrouwd zijn met alle wetten en regelgeving die relevant zijn voor de praktijk van Ayurveda op de plaats waar de praktijk gevestigd is. U moet zich houden aan de bepalingen van alle gezondheids-, veiligheids- en arbeidswetgeving die van kracht zijn op elk moment. Bovendien is het uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u zich bewust wordt van alle wettelijke wijzigingen die van invloed kunnen zijn op uw praktijk.

3. Relatie met klanten

Uw relatie met uw klanten is een professioneel en op basis van vertrouwen. Om dat vertrouwen vast te stellen en te handhaven, dient u altijd beleefd, attent en eerlijk te zijn. Goede communicatie is essentieel en het gaat om aandachtig te luisteren naar klanten, met respect voor hun standpunt en zorgdragen dat nooit uw eigen overtuigingen en waarden nadelige invloed hebben op de therapeutische relatie. U bent uiteraard vrij in het kiezen wie u als een klant aanneemt.

3.1. Toestemming

U moet het recht van cliënten om volledig te worden betrokken bij beslissingen over hun verzorging naleven. Het is hun recht om uw advies of behandeling te aanvaarden of te weigeren. Voordat u de behandeling start moet u ervoor zorgen, waar dit mogelijk is, dat de cliënt heeft begrepen wat u gaat doen en waarom. Het is uw plicht om uit te leggen en toestemming te verkrijgen voor alle behandelingen. Voor het geven van toestemming, moet uw klant/patiënt op de hoogte zijn van alle waarschijnlijke risico’s of neveneffecten. U moet ervoor zorgen dat de toestemming van de cliënten vrijwillig is en dat ze niet onder enige vorm van dwang van de gezondheidszorg, familie of vrienden tot behandeling besluiten. Het kan noodzakelijk zijn om op het patiënten/klantenrecord dat geïnformeerde toestemming is verkregen. Echter, het geven en verkrijgen van een toestemming is altijd een proces, geen eenmalige gebeurtenis. Klanten kunnen hun gedachten en hun toestemming op elk moment wijzigen.

Aan een patiënt/klant zal in eenvoudige taal uitgelegd moeten worden wat de behandeling is, wat de voordelen ervan zijn en waarom het wordt voorgesteld.

In het geval de behandeling van een patiënt/klant betreft die valt onder de leeftijd van 18 jaar is toestemming van de ouder of voogd of de persoon noodzakelijk, die wettelijk verantwoordelijk is. Als de behandeling van een dergelijke cliënt plaats vindt dient een ouder of voogd de wettelijk gemachtigde aanwezig te zijn bij de behandeling.

In het geval van een conflict tussen een opdrachtgever en een ouder of voogd of tussen ouders, moet u juridisch advies inwinnen.

3.2. Handhaving van Vertrouwen

Vertrouwen in een cliënt-therapeut relatie is een essentieel onderdeel van het genezingsproces. Om vertrouwen te realiseren en te handhaven moet u:

 • hoffelijk en waarheidsgetrouw zijn
 • de privacy en de waardigheid van uw klanten eerbiedigen
 • uw klanten respecteren om gebruik te maken van het recht te weigeren om deel te nemen aan onderwijs of onderzoek en ervoor zorgen dat hun weigering geen nadelig effect heeft op uw relatie met hen
 • het recht van cliënten om een second opinion respecteren
 • ervoor te zorgen dat uw klanten duidelijke informatie hebben over uw praktijk en hoe zij contact met u op kunnen nemen.

Andere belangrijke aspecten van het opzetten en onderhouden van vertrouwen zijn ethische grenzen, de vertrouwelijkheid en de goede communicatie.

3.2.1. Ethische grenzen

U moet niet toestaan dat uw persoonlijke relaties het vertrouwen van klanten in u ondermijnen.

Het is aanvaardbaar dat een vriend een klant of een klant een vriend is, mits u een heel duidelijke lijn trekt tussen de sociale en de professionele relatie, die wordt begrepen door beide partijen.

In het bijzonder moet u nooit misbruik maken van uw professionele positie of de uitoefening van een seksuele relatie met een cliënt of iemand die dicht bij u staat. U moet zich ook bewust zijn van de gevaren van het toestaan van een soort van emotionele band ontwikkeling met een cliënt. Als u zich realiseert dat u zich emotioneel of seksueel betrokken voelt bij een klant, moet u een  einde aan de professionele relatie maken en aanbevelen dat de opdrachtgever een alternatieve bron van passende zorg zoekt.

U moet ervoor zorgen dat uw gedrag in de omgang met klanten te allen tijde professioneel, open is en niet tot misverstanden of verkeerde interpretaties kan leiden. Bepaald fysiek gedrag of gebaar, onnodig fysiek contact, verbale suggesties of insinuaties kan / kunnen gemakkelijk worden opgevat als beledigend of kan kwetsend zijn.

Er is altijd de mogelijkheid dat sommige klanten elk fysiek contact als invasief en intiem ervaren. Het is daarom belangrijk voor het contact in de loop van uw behandeling dat u volledig uitlegt wat de behandeling inhoudt en dat u volledige instemming heeft verkregen.

Met name volledige lichaamsmassage moet gebeuren met het grootst mogelijke respect voor de waardigheid van de klanten. U moet zich bewust zijn van, met name in het geval van cross-gender-massage, de kwetsbare positie waarin de klant en uzelf zich bevinden. Als er sprake is van een beschuldiging van ongepast gedrag, zelfs wanneer uw acties volledig onverwijtbaar zijn, blijft het uw woord tegen de klant. U kunt overwegen of het passend is, dat een derde partij aanwezig is bij cross-gender massage.

In uw eigen belang, kunt u advies vragen bij een collega of het bestuur van de ANVAG, met behoud van de anonimiteit van de klant.

U moet zorgdragen voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de patiënt/klant, indien zij zich moeten uitkleden voor behandelingen en u moet er ook voor zorgen dat u voldoende schone materialen, handdoeken of dekens, en ruimte hebt.

3.2.2. Vertrouwelijkheid

De relatie van vertrouwen die ten grondslag ligt aan alle gezondheidszorg vereist dat u zich aan de regels van vertrouwelijkheid in uw contacten met klanten houdt. Als u dit niet doet, zullen klanten/patiënten aarzelen om u de juiste informatie te verschaffen die u nodig hebt om goede zorg te kunnen geven.

Alle informatie, medische of anderszins, met betrekking tot een cliënt is vertrouwelijk. Dergelijke informatie mag alleen worden vrijgegeven met de uitdrukkelijke toestemming van de cliënt/patiënt. Het enkele feit al van de aanwezigheid van een cliënt bij uw kliniek/praktijk moet ook als vertrouwelijk worden beschouwd. Vertrouwelijke informatie mag niet worden geopenbaard, ook niet aan de leden van de familie van de cliënt, behalve aan de ouders of personen die wettelijk verantwoordelijk voor zijn belangen zijn.

In enkele gevallen kan informatieverschaffing zonder toestemming nodig zijn in het algemeen belang, dat wil zeggen wanneer uw plicht aan de samenleving het voorschrijft. Dit zal meestal gebeuren wanneer cliënten die zichzelf of anderen ernstig bedreigen, bijvoorbeeld door de mogelijkheid van een gewelddadig of crimineel handelen. Zelfs dan moet u eerst elke redelijke inspanning doen om deze cliënten te helpen hun gedrag te veranderen.

U mag vertrouwelijke informatie zonder toestemming vrijgeven, indien:

 • openbaarmaking verplicht is door de wet of verordening
 • u van mening bent dat het in het belang van de klant is om deze informatie aan een andere beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg te geven
 • u van mening bent dat het noodzakelijk is omwille van de gezondheid van uw klant om deze informatie aan iemand anders dan een gezondheidswerker te verstrekken.

In de gevallen waarin openbaarmaking wordt geacht plaats te vinden, moet u:

 • de klant informeren, alvorens de bekendmaking plaatsvindt, van de omvang van de informatie die moet worden gemaakt, de reden voor de bekendmaking en, waar mogelijk, van de te verwachten gevolgen
 • alleen relevante informatie openbaar maken, en ervoor zorgen dat de informatie die wordt aangeboden op een passende wijze aan de persoon wordt bekendgemaakt
 • de redenen voor openbaarmaking in het schrijven opnemen
 • bereid zijn om uw beslissing te gestand doen.

Er zijn ook omstandigheden die als passend erkend worden waarbij contact opgenomen kan worden met een andere beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg zonder toestemming van de klant (bijvoorbeeld in geval van dreigende zelfmoord) of zelfs zonder hun kennis (bv. wanneer misbruik wordt vermoed).

In het geval u gevraagd wordt om getuigenis af te leggen of informatie te verstrekken aan een rechter of een andere instantie, moet u dit doen met zorg. Ongeacht het bewijs blijft u onafhankelijk en onpartijdig.

3.2.3. Goede communicatie

Goede communicatie tussen u en uw klanten is essentieel voor effectieve zorg en de relatie van vertrouwen. Goede communicatie houdt in dat u:

 • aandachtig luistert naar uw klanten en hun meningen en overtuigingen respecteert
 • uw klanten alle mogelijke informatie over hun toestand geeft en het behandelplan in de taal die zij begrijpen
 • informatie met de partner, naaste familie of verzorgers van de patiënt deelt, als ze u vragen om dit te doen, na verkregen toestemming van de klant.

Indien een persoon onder uw zorg schade heeft geleden, moet u onmiddellijk optreden om zaken recht te zetten, als dat mogelijk is. U moet volledig en onmiddellijk uitleggen aan de klant wat er gebeurd is en de te verwachten lange termijn en korte termijn effecten. Indien nodig moet u uw verontschuldiging aanbieden.

3.3. Onderzoek

Bij het deelnemen aan de klinische studies, klinische controle, case-history rapportage, kwalitatief onderzoek of een andere methode van onderzoek, moet u ervoor zorgen dat:

 • waar nodig, u zich houdt aan onderzoek-protocol dat is goedgekeurd door de ethische commissie, de huidige professionele begeleiding wordt gevraagd, voldoende gegevens worden bewaard en echte resultaten worden gerapporteerd
 • geïnformeerde toestemming is verkregen van een cliënt
 • de zorg voor cliënten die deelnemen aan het onderzoek niet in het gedrang komt om te voldoen aan de doelstellingen van uw onderzoek
 • de vertrouwelijkheid van de opdrachtgever wordt gehandhaafd.

3.4. Beëindigen Professionele relaties met klanten

Als u gegronde redenen hebt om een einde te maken aan een professionele relatie, bijv. wanneer een cliënt gewelddadig was tegen u of een collega, of om andere redenen, waar vertrouwen is geschaad, moet u de klant persoonlijk, hetzij mondeling of schriftelijk informeren. In dergelijke omstandigheden moet u er zeker van zijn dat uw beslissing billijk is. Indien nodig moet u zorgen dat de verdere verzorging van uw cliënt wordt overgenomen door een andere zorgverlener.

4. Relatie met collega's

4.1. Communicatie met andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg

Indien nodig moet u samenwerken met andere therapeuten en beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg om de beste resultaten voor elke individuele klant/patiënt te realiseren. Soms kan dit simpelweg een kwestie van communicatie zijn in uw wederzijdse zorg van de cliënt, of wilt u wellicht uw klant verwijzen naar een andere zorgverlener, wanneer u het gevoel heeft dat hun toestand boven uw bekwaamheid ligt.

Wanneer de communicatie met een andere beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg met het oog op de dialoog of verwijzing wordt vermeld, dient u dit met uw cliënt te bespreken. Ongeacht de aard van de communicatie met de andere gezondheidswerkers, moet een kopie van alle communicatie worden gemaakt en bewaard in het dossier van uw klant. Een afschrift van deze correspondentie moet ter beschikking worden gesteld aan uw klant op diens verzoek.

Als een klant besluit tot overdracht van u naar een andere beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg, is het netjes en in hun en uw belang om op professionele manier met elkaar te communiceren over deze overdracht, en zorg te dragen voor het toezenden van de relevante informatie over uw klant/patiënt, altijd met de toestemming van de klant/patiënt.

U moet nooit proberen om de cliënt van een andere zorgverlener af te pakken. Als u de behandeling van de cliënt van een andere beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg in hun afwezigheid wegens vakantie, ziekte of enige andere reden, tijdelijk overneemt, moet u niet proberen de klant voor u te winnen om bij u te blijven.

4.2. Goed gedrag

U moet te allen tijde u netjes gedragen en op gepaste wijze met andere collega's en beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg omgaan. Het is ongepast om openlijk kritiek te uiten op de behandeling voorgeschreven of toegediend door een andere zorgverlener. Er kunnen meningsverschillen zijn, maar adviezen moeten altijd op een ondubbelzinnige en tactvolle wijze worden gepresenteerd.

U moet niet het vertrouwen ondermijnen van een patiënt in de zorg of behandeling die zij ontvangen, door kwaadwillige of ongefundeerde kritiek van collega's. Als u kritiek hoort van klanten of collega's, moet u met de grootste discretie en professionaliteit en uiterst voorzichtig handelen.

Als u bewijs of betrouwbare informatie heeft dat het gedrag, de gezondheid of professionele werkzaamheden van een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg een bedreiging vormen voor de cliënten, dan hebt u een verantwoordelijkheid om op te treden ter bescherming van de cliënten veiligheid. U wordt aangeraden om uw bezorgdheid aan het bestuur van de ANVAG of, indien nodig bij een relevante juridische autoriteit kenbaar te maken.

5. Relatie met algemeen publiek

5.1. Goed gedrag

U moet voor uzelf te allen tijde op een eervolle wijze in uw relatie met het publiek handelen. Openbare communicatie kan plaatsvinden via adverteren, contacten via de media (kranten en andere publicaties, televisie, radio, world-wide-web), praten met publiek en discussiëren met vragenstellers. In al deze gevallen bent u verplicht om voor uzelf te handelen op een wijze die congruent met de Code of Ethics and Professional Conduct, ter voorkoming van misleidende claims ziekten te genezen of op enigerlei wijze vaardigheden buiten uw bevoegdheid te impliceren.

5.2. Reclame

U moet klanten, collega's en andere professionals voorzien van goede kwaliteit en feitelijke informatie over uw beroepskwalificaties en de diensten die u en uw praktijk aanbiedt. U moet dit doen op een manier die cliënten vertrouwen geeft.

Al uw reclame moet fatsoenlijk, waarheidsgetrouw, niet misleidend zijn, niet sensationeel zijn of onrealistische claims bevatten. Het is ook niet aanvaardbaar klanten te werven: hetzij van deur tot deur, per telefoon of per post. In de reclame moet u nooit uitlatingen doen over collega's en andere professionals, claimen ziekte te genezen of potentiële klanten onder druk te zetten. Uw reclame moet altijd in het beste belang van het publiek en uw beroep zijn.

Alleen professionele kwalificaties van toegelaten organisaties of graden die door de gevestigde universiteiten moeten worden weergegeven in uw reclame. In geval u kwalificaties adverteert die in het buitenland zijn verkregen, moet u het land van herkomst vermelden.

U moet een cliënt niet misleiden en laten geloven dat u een arts bent, tenzij u wettelijk als zodanig bent erkend in het land waarin u de praktijk voert. Als u in het bezit bent van doctoraten in andere onderwerpen, moet u duidelijk maken dat u in staat bent gebruik te maken van de arts titel, maar dat u geen arts bent.

5.3. Onderwijs

U wordt aangeraden om de kennis van Ayurveda te delen waar mogelijk; via openbare lezingen, cursussen en workshops, met andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg en het grote publiek. Deze presentaties moeten worden gezien als informatief en er dient geen aanspraak gemaakt te worden op enige vorm van formele opleiding, tenzij dit een onderdeel is van een ANVAG goedgekeurd programma.

6. Competentie en Continuering Professionele ontwikkeling

In het belang van uw klanten, het beroep en uw eigen niveau van competentie en expertise, moet u uw kennis en vaardigheden up-to-date houden door het regelmatig bijwonen van erkende bijscholingen voor de instandhouding en verdere ontwikkeling van uw capaciteiten en prestaties. Het is uw plicht om vakliteratuur te lezen en de relevante documenten bij te houden van de ANVAG of andere beroepsorganisaties.

U moet ook ervoor zorgen dat u op de hoogte blijft van de huidige praktijken in andere beroepen in de gezondheidszorg en dat u blijft up-to-date blijft met de huidige wetten en wettelijke praktijkcodes die invloed hebben op uw werk.

7. Problemen met uw gezondheid

De belangen en de veiligheid van de klanten moeten te allen tijde op de eerste plaats komen. Als u weet dat u een ernstige aandoening heeft die u zou kunnen doorgeven aan klanten, of dat uw beslissing of prestaties aanzienlijk kunnen worden getroffen door een aandoening of ziekte, of de behandeling ervan, dan moet u advies van een consultant in gezondheid of een andere voldoende gekwalificeerde collega inwinnen over de vraag of en op welke manieren u uw praktijk kunt voeren. De bovenstaande paragraaf geldt ook als u afhankelijk bent geworden van alcohol of andere verdovende middelen, voorgeschreven of anderszins, in een mate, die van invloed kunnen zijn op uw praktijk.

8. Praktijk Management

8.1. Ruimte

U moet voor de praktijkuitvoering een ruimte gebruiken die geschikt zijn voor de professionele praktijk van de Ayurveda. Als u werkt vanuit uw eigen huis, consulten en behandelingen worden uitgevoerd in behandelkamers die niet gebruikt voor gewone huishoudelijke doeleinden.

Als u alleen werkt in uw eigen huis of andere ruimten, dient u zich bewust van de noodzaak tot voorzichtigheid, vooral bij het zien van een patiënt voor de eerste keer. Het kan soms nodig zijn om verstandige voorzorgsmaatregelen, zoals het vragen van een andere persoon te worden op het terrein tijdens een sessie.

Alle borden en naamplaten moeten binnen de grenzen van de professionele discretie liggen, en u moet alleen certificaten en diploma's uit bonafide onderwijsinstellingen en professionele registers laten zien.

Uw ruimte moet voldoen aan alle relevante huidige regelgeving inzake veiligheid en gezondheid en waarborgen dat er voldoende verlichting, verwarming, ventilatie, elektrische installaties, toiletten, rolstoel toegankelijk, rook alarm en brandblussers. Een EHBO-kit moet beschikbaar zijn op het pand te allen tijde.

8.2. Personeel

U moet ervoor zorgen dat uw medewerkers in staat zijn om hun taken naar behoren uit kunnen voeren waarvoor zij werkzaam zijn. U bent verantwoordelijk voor de activiteiten van uw medewerkers, studenten of collega's die al dan niet geregistreerd zijn bij de ANVAG. Deze mensen moeten zich ook bewust zijn van de relevante delen van deze beroepscode die betrekking hebben op hun activiteiten binnen uw praktijk.

8.3. Behandeling

Aan het begin van de behandeling dient u duidelijk te zijn over de kosten van het overleg en de mogelijke kosten en de duur van eventuele behandelingen.

U moet ervoor zorgen dat alle olie en andere producten die worden gebruikt in de loop van uw praktijk zijn van goede kwaliteit en binnen de houdbaarheidstermijn grenzen. Gebruik alleen van een gerenommeerde leverancier die beschikt over goede kwaliteit controle procedures beschikt als voldoende bewijs van goede kwaliteit.

8.4. Records

U moet records bijhouden die juist zijn, volledig, gemakkelijk te begrijpen en leesbaar en in ieder geval de volgende gegevens bevatten:

 • Client naam, adres, geboortedatum en telefoonnummer
 • Datum van elke behandeling sessie
 • De presentatie van de symptomen
 • Relevante medische en familiegeschiedenis
 • (Opnemen van de toestemming tot behandeling)
 • Behandelingen en adviezen gegeven over de eerste en het daarop volgende overleg
 • Details van uw klant vooruitgang.

U bent de hoeder van uw klantenrecords conform de geldende privacy wetgeving. In geen geval mogen dossiers worden overgedragen aan een andere praktijk zonder toestemming van de cliënt. Opdrachtgever/klantregistraties moeten veilig en vertrouwelijk worden bewaard te allen tijde. In het geval dat u met pensioen gaan of anderszins ophouden praktijken op een bepaald adres, passende voorzieningen moeten worden getroffen voor de veilige bewaring van records en de toegang van klanten tot hun dossiers.

De verzamelde gegevens worden bewaard gedurende ten minste 5 jaar vanaf het laatste bezoek van de cliënt, of in het geval van minderjarigen tot hun 25e jaar.

9. Verzekeringen

Een Ayurvedische therapeut is verantwoordelijk voor het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor de beoefening van Ayurveda, alsook elke andere therapie die u uitoefent ten aanzien van cliënt, praktijk, publiek en product. U dient alleen gebruik te maken van of samen te werken met andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg die in het bezit zijn van voor zichzelf noodzakelijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering. U wordt aangeraden om te zorgen dat uw verzekering u dekt voor het geval dat een klacht wordt ingediend nadat u de behandeling hebt beëindigd.

10. Financiële en commerciële transacties

10.1. Financiële transacties

Wanneer een cliënt u raadpleegt, gaat het om het aangaan van een contractuele relatie. U moet eerlijk en open zijn in enigerlei financiële afspraken met cliënten. In het bijzonder, moet u een vergoeding op verantwoorde wijze in rekening brengen en op een wijze die vermijdt dat uzelf of het beroep in diskrediet wordt gebracht.

Uw prijslijst moet worden aangebracht in uw kliniek of behandeling kamer of anderszins waar het duidelijk te raadplegen is voor uw cliënt.

Als een klant niet de vergoeding betaalt, of wanneer er geen expliciete contractuele relatie (bijvoorbeeld in een noodsituatie) is, hebt u nog steeds de plicht om de standaard zorg van een Ayurvedische therapeut te geven.

U moet u niet profiteren van de kwetsbaarheid of het ontbreken van medische kennis van de cliënt bij het maken van kosten voor de behandeling of diensten.

U moet geen druk uitoefenen op cliënten of hun familieleden op giften over te maken aan andere mensen of organisaties.

U moet eerlijk zijn in de financiële en commerciële betrekkingen met werkgevers, verzekeraars en andere organisaties of individuen, en houden een gezonde financiële administratie en voldoen aan de relevante wetgeving.

10.2. Commerciële activiteiten

U moet een duidelijk onderscheid maken tussen uw praktijk en alle commerciële activiteiten waarin u betrokken kan zijn. Er mag geen vermoeden van zakelijke aangelegenheden die met invloed heeft op uw houding ten opzichte van cliënten en hun zorg.

11. Klachten en Formele vragen

11.1. Klachten

Klanten die klagen over de zorg of behandeling die zij van u hebben ontvangen hebben recht op een snel, open, constructief en eerlijk antwoord. Dit zal een behoorlijk onderzoek bevorderen. U moet ervoor zorgen dat de klanten duidelijke informatie over hoe te handelen wanneer zij een klacht hebben. Bij de behandeling van een klacht, moet u onmiddellijk reageren en constructief zijn, waarbij de belangen van de klant voorop staan.

Indien de klacht van een ernstige aard is, wordt u geadviseerd om uw verzekeraar of juridisch adviseur onmiddellijk op de hoogte te stellen en begeleiding aan te vragen voordat overleg met uw klant plaats vindt. U wordt ook geadviseerd om advies in te winnen en begeleiding te zoeken bij de ANVAG bestuur.

In meer ernstige gevallen kan schadevergoeding gevraagd worden. U moet ervoor zorgen dat elke verontschuldiging alleen wordt gegeven met de toestemming van uw verzekeraar. Een dergelijk excuus moet ervoor zorgen dat u stappen hebt genomen een herhaling te voorkomen.

11.2. Formeel onderzoek

U moet volledig samenwerken met alle formele onderzoeken naar de behandeling van een cliënt en met een klachtenprocedure. U moet alle relevante informatie geven aan diegenen die gerechtigd zijn om het op te vragen, in verband met een onderzoek naar uw eigen gedrag, gezondheid of prestatie of dat van andere zorgverleners.

12. Zorgplicht

Ook als u geen honorarium in rekening gebracht hebt of geen geloof heeft in uw contractuele relatie, als u aanbiedt een cliënt te behandelen, dan bent u verschuldigd dit na te leven en dit te doen conform wat men noemt zorgvuldigheidsplicht t.o.v. de klant. Bijgevolg, als een klant letsel of verlies lijdt, omdat u niet hebt gehandeld uit redelijke vakkundigheid en zorgvuldigheid in overeenstemming met uw beroep en de normen voor alle professionals in de gezondheidszorg, kan dit resulteren in een zaak tegen u voor schade of nalatigheid bij de burgerlijke rechter. In een dergelijk geval zal de rechter niet alleen oordelen of de norm van zorg redelijk was, maar de vraag stellen of de geleden schade een direct gevolg was van een schending van uw zorgplicht. U dient daarom altijd hoogste professionele normen te hanteren om elk risico te minimaliseren.

Hieruit volgt dat u enig risico kunt minimaliseren als u:

 • uw professionele normen onderhoudt
 • op de hoogte blijft van de ontwikkelingen in de Ayurveda en gezondheidszorg in het algemeen
 • binnen de grenzen van uw persoonlijke en professionele competenties blijft.

13. Schending van beroepscode en gedragsregels

Schending van de ANVAG beroepscode en gedragsregels voor therapeuten kan maken dat therapeuten blootgesteld worden aan disciplinaire maatregelen met eventueel later verlies van de privileges en voordelen van inschrijving bij de ANVAG.