Commissies

De vereniging onderscheidt de volgende commissies: 

1. Kascommissie

Deze commissie is belast met de verificatie van o.a. de jaarverslagen van de penningmeester. 

2. Klachten- en Tuchtcommissie

Deze commissie, die werkt onder leiding van een onafhankelijke voorzitter (bij voorkeur een jurist), behandelt klachten van leden over elkaar en klachten die afkomstig zijn van patiënten/cliënten die bij een of meerdere leden van de vereniging in behandeling zijn of geweest zijn.

Deze commissie zorgt voor interne controle betreffende de juiste toepassing van de beroepseed, die de individuele leden hebben afgelegd. 

3. Commissie Vertrouwenspersonen – mediatoren

Deze personen luisteren naar leden bij problemen of vragen, en geven desgewenst advies over de te volgen stappen. Desgewenst kunnen deze personen ook als mediator fungeren bij communicatiestoringen tussen leden of tussen leden en bestuur of tussen leden cliënten.

4. Commissie Toelating en Registratiecommissie; Accreditatiecommissie / Leden categorieën

Deze commissie stelt criteria voor lidmaatschap vast en onderzoekt of het beroepsprofiel van het kandidaat-lid voldoet aan de criteria van de vereniging. Deze commissie onderzoekt ook of de diverse leden voldaan hebben aan hun herregistratie-eisen, o.a. wat betreft de nascholingsverplichtingen, cliënt-contacturen, medewerking aan praktijkvisitatie, toepassing van gedragsregels. De commissie heeft een adviserende functie naar het bestuur.

Zij stelt, in samenwerking met het bestuur en de commissie ZWOE de eindtermen vast waaraan de te accrediteren opleidingen dienen te voldoen. De commissie beoordeelt welke opleidingen en nascholingen geaccrediteerd kunnen worden. Tevens zal zij het bestuur adviseren of de indeling in ledencategorieën zoals wij die kennen wijziging of nadere specificatie behoeft. 

5. Visitatiecommissie

Deze commissie regelt de visitaties van de leden ter controle en bevordering van de kwaliteit in de beroepsuitoefening van de individuele leden. De commissie bespreekt haar bevindingen met de gevisiteerde en doet verslag aan het bestuur. 

6. Commissie Symposium / Commissie Public Relations (PR)

Het doel van deze commissie is het organiseren van symposia voor divers publiek, om de kennis over en ervaring met ayurveda te bevorderen. Hiertoe werkt de symposiumcommissie samen met de commissie ZWOE. De werving van nieuwe leden zal deze commissie onder haar hoede nemen, evenals de werving van sponsoren. Ze zal tevens de communicatie van de ANVAG met zusterverenigingen in Nederland, Europa, de VS en ‘moederland India' (doen) bevorderen. 

7. Commissie verzekeraars.

Deze commissie verzorgt de contacten met de verschillende verzekeringsmaatschappijen. 

8. Website commissie

Deze commissie draagt mede zorg voor inhoud en lay-out van de website. 

9. Commissie zelfontwikkeling, wetenschapsontwikkeling, onderzoek en educatie(ZWOE)

De commissie ZWOE is belast met de interne kwaliteitsbewaking van het opleidingsniveau van de aangesloten leden van de ANVAG. Zij organiseert daartoe het scholingsdeel van de ALV, waarbij aangesloten leden elkaar in staat stellen door middel van o.a. lezingen, demonstraties e.d. tot kennisvermeerdering te komen. Zij beantwoordt ook vragen aan de vereniging op wetenschappelijk gebied. Voorts werkt zij aan de wetenschappelijke ondersteuning van het praktijkwerk van de leden, o.a. door het opstellenen van protocollen. Ze werkt nauw samen met de symposiumcommissie.