Reglement Toelating, Accreditatie en (her)Registratie van de ANVAG

1 Registratie categorieën

De registerleden zijn verdeeld in 2 categorieën: A en B. Deze noemen wij Ayurvedic Practitioner en betreffen:

 1. Regulier opgeleide artsen() met een door ANVAG erkende ayurveda opleiding op HBO conform/ bachelor niveau en afgesloten met een diploma en
 2. vaidya’s (in India aan een ayurveda universiteit opgeleid, afgesloten met een diploma en die een speciale beschermde titel hebben ontvangen en in een register zijn opgenomen tot vaidya) en
 3. BAMS ( in India opgeleide ayurveda artsen aan een ayurveda universiteit afgesloten met een diploma).
 4. ayurveda therapeuten (categorie B) met een opleiding op HBO conform /bachelor niveau afgesloten met diploma en aangevuld met medische basiskennis op HBO conform/ bachelor niveau bij een door ANVAG en CPION/SNRO erkende opleiding
1.1. Behoud registerlidmaatschap
 1. Het nieuwe lid werkt het eerste jaar van lidmaatschap minimaal 4 uur per week en 40 weken (= 160 uren) in ayurveda cliënt gebonden contact. Aan het eind van het eerste lidmaatschapsjaar toont de ayurvedic practitioner zelf aan de commissie TAR dat hij/zij voldaan heeft aan deze eis. Indien niet aan de eis voldaan kon worden, kan de commissie beslissen het registerlidmaatschap voorlopig op te schorten naar niet registerlidmaatschap (voorheen C-lid).
 2. De ayurvedic practitioner werkt minimaal 7 uur en 40 weken in ayurveda cliënt gebonden contact. Tijdens een visitatie, waar ieder lid 1x per 5 jaar aan wordt onderworpen wordt dit gecheckt.
 3. Het op de ledenpagina van de website geplaatste Excel bestand bij/nascholing van behaalde bij/nascholingspunten wordt uiterlijk 31 januari na het kalender jaar aan het secretariaat gestuurd die een totaallijst doorstuurt aan de commissie TAR. Het secretariaat berekent het behaalde aantal punten per jaar en stuurt dit aan het bestuur voor bespreking in het bestuursoverleg.
 4. Volgen van minimaal 5 nascholingsdagen (=10 dagdelen van minimaal 6 uur per dag) per jaar waarvan 1 dag medisch en 4 dagen ayurveda (dit kan ook yoga, jyotish of vastu betreffen)
 5. Nemen deel minimaal 2 dagdelen aan intervisie met vakgenoten
 6. Behalen en Onderhouden hun EHBO diploma met minimaal 2 dagdelen per jaar (Rode of oranje kruis)
 7. Ondergaan 1x per 5 jaar een visitatie ten behoeve van herregistratie
 8. Ter compensatie wordt verenigingswerk in commissies en bestuur beloond met 2 tot 4 punten ayurveda en of intervisie
 9. Ter compensatie worden bijgewoonde Algemene Ledenvergaderingen meegerekend bij de intervisie (1 punt), medische basiskennis of Ayurveda vakgericht(afhankelijk van het onderwerp 1 punt en tot maximaal 2 punten per jaar)
 10. Na- en bijscholingsdagen kunnen meerdaagse of eendaagse cursussen, symposia, seminars, opleidingsdagen zijn
 11. Verzoeken voor accreditatie van eendaagse (1 of 2 dagdelen) worden bij het secretariaat van de ANVAG ingediend door de organisator van de na/bijscholing. Het secretariaat stuurt het verzoek door aan de commissie TAR ter beoordeling. Na accordering door de commissie TAR ontvangt de secretaris ANVAG het akkoord. De voorzitter TAR informeert de organisator over de accreditatie en het aantal punten. Correspondentie over accreditatie vindt alleen door het secretariaat plaats met de organisator. Individuele sprekers/docenten of individuele leden commissie TAR kunnen niet namens de ANVAG communiceren over de accreditatie. Namen van de commissieleden worden nooit aan een derde medegedeeld. Zie bijlage voor eisen aan organisator bij/nascholing.
 12. Er is een standaard formulier beschikbaar voor opleiders om accreditatie aan te vragen. Dit formulier plus de factuur kan aangevraagd worden bij het secretariaat.
 13. Accreditatie van bij- en nascholing door leden kost 50€. Accreditatie van bij- en nascholing door niet ANVAG leden kost 150€.
 14. Meerdaagse bij/nascholing cursussen/seminars/symposia/opleidingen dienen geaccrediteerd te worden door officiële accreditatie instituten zoals CPION/SNRO/KTNO
 15. Medische en psychosociale na/bijscholingsdagen dienen ook door CPION/SNRO/NVAO (in verband met VGZ erkenning/vergoeding) geaccrediteerd te zijn.
 16. De ANVAG commissie TAR verstrekt jaarlijks een overzicht van de door de registerleden gevolgde na en bijscholing en een lijst met geaccrediteerde opleiders voor bij/nascholing aan het bestuur van de ANVAG. De lijst wordt op de website geplaatst.
 17. De nieuwe puntentelling gaat in per 2015

 

Bij/nascholing        Accreditatie                       Dagdelen         Te behalen punten

Ayurveda                 Anvag                                        1-2                        1-2

Ayurveda                 Anvag/ktno/snro                   3-10                       3-8

Medisch/psbk        Anvag                                         1-2                       1-2

Medisch/psb          Anvag/cpion/snro                  3-10                       3-8

Intervisie                 Anvag                                            2                           2

EHBO                       Rode/oranje kruis                       2                           2

2. Niet registerleden

Het gebruik van een categorisatie letter en nummer is vervallen om verwarring te voorkomen wie wel en niet registerlid is. Alleen registerleden hebben een registratienummer.

Dit zijn (voorheen C-leden): therapeutleden op MBO niveau

 1. Ayurveda massagetherapeuten (voorheen categorie C1) met een opleiding van minimaal 120 contacturen ayurveda en 120 contacturen specialisatie m.b.t. massage.
 2. Ayurveda voedingsdeskundigen(voorheen categorie C2) met een opleiding van minimaal 120 contacturen ayurveda en 120 contacturen specialisatie m.b.t. voeding/leefstijl.
 3. Ayurveda schoonheidsspecialisten (voorheen categorie C3) met een opleiding van minimaal 120 contacturen ayurveda en 120 contacturen specialisatie m.b.t. schoonheid en verzorging.
2.1. Behoud lidmaatschap categorie C

Categorie C leden nemen minimaal deel aan 1 ALV en of werkgroep/intervisiegroep, werken minimaal 7 uur en 40 weken in ayurveda cliëntgebonden contact. Bij voorkeur scholen zij zich jaarlijks ook bij/na in hun eigen vakgebied van massage, voeding of schoonheidsspecialist.

2.2. Upgraden naar registerlidmaatschap

Niet registerleden (voorheen categorie C) kunnen zich binnen 2 jaar laten upgraden naar categorie B lid door middel van gestructureerd bijscholen met het verplichte aantal contacturen plus de medische en psychosociale basiskennis op HBO conform/ bachelor niveau bij een erkend instituut plus een stageperiode van bij voorkeur 4 werkweken aangesloten bij een gedegen ayurveda instelling of praktijk in India, Sri Lanka, Nepal, Nederland of ander land. Zij kunnen na te hebben voldaan aan de eisen voor registerlid toegelaten worden tot het registerlidmaatschap.

3. Overige leden

Docenten van ayurveda scholen (voorheen categorie L), sponsoren, leveranciers ayurvedische producten, wellness, belangstellenden, ereleden.

Aspirant-leden: leden die een ayurveda opleiding volgen of een medische opleiding. Aspirant-leden kunnen toetreden als registerlid wanneer zij voldaan hebben aan de criteria voor registerlidmaatschap.

4. Accreditatie van opleidingen

De accreditatie van opleidingen in categorie A, B en C is afgeleid van de toelating eisen voor leden. Voor alle opleidingen die medische basiskennis/psychosociale basiskennis op HBO conform / bachelor niveau voor de categorie A en B geldt vanaf 1 januari 2011 in relatie tot erkenning door de koepel en de verzekeraar VGZ dat zij minimaal een accreditatie door CPION/SNRO moeten hebben anders komen de consulten/behandelingen van hun afgestudeerden vanaf 2011 niet langer in aanmerking voor vergoeding door de VGZ (en in navolging daarvan andere verzekeraars zoals Menzis/Anderzorg, IAK en op termijn ook Achmea, CZ e.a.).

Een opleiding komt in aanmerking voor register (categorie A& B) accreditatie door ANVAG indien aan de volgende eisen is voldaan:

-       Een minimum van 200 EC (waarvan minimaal 75% theorie) dient verzorgt te worden door het opleidingsinstituut.

-       Een praktische stage van minimaal 4 werkweken bij voorkeur aangesloten en bij een ayurvedisch arts/therapeut/kliniek/ziekenhuis in bij voorkeur India of Sri Lanka.

-       Alle vormen van diagnostiek volgens ayurveda dienen gedoceerd te worden middels theorie en praktijk om de student als practitioner/praktizijn op te leiden.

-       De verplichte medische en psychosociale basiskennis op HBO conform /bachelor niveau bij door ANVAG (en CPION/SNRO) erkend instituut geldt voor de student maar is niet verplicht voor het opleidingsinstituut, hoewel hier wel de voorkeur naar uit gaat.

-       Overige inhoudelijke punten die behandeld dienen te worden tijdens de opleiding dienen nog nader geformuleerd te worden.

Opleidingen in de categorie A betreffen:

-       Meer jarige fulltime ayurveda opleidingen zoals universiteiten in India en Sri Lanka.

-       Meerjarige fulltime geneeskunde opleiding in Nederland plus parttime ayurveda opleiding op HBO conform/bachelor niveau.

5. Accreditatie van na-/bijscholing in het kader van herregistratie

Leden van de ANVAG kunnen na- en bijscholing volgen bij een:

-       Door de ANVAG geaccrediteerde bij- en nascholing bij een door ANVAG geaccrediteerd opleidingsinstituut (zie bijlage).

-       Door ANVAG geaccrediteerde bij- en nascholingen die niet aan een door ANVAG geaccrediteerde opleiding worden verzorgd. (zie bijlage).

-       Niet geaccrediteerde bij- en nascholing bij een niet geaccrediteerd opleidingsinstituut indien zij of in geval van een buitenlandse opleider het lid dat hier de bij/nascholing gaat volgen, hiertoe een verzoek indienen bij de commissie toelating tot toekenning van punten onder toezending van het curriculum van de bij-/nascholing. In dit laatste geval buigt de commissie zich hierover en doet een uitspraak of het curriculum voldoet aan de gestelde eisen.

-      Door een officieel Nederlands accreditatie instituut, zijnde KTNO, FONG, CPION (medisch), SNRO accrediteerde bij/nascholing.

6. Herregistratie

Na 5 jaar lidmaatschap vindt herregistratie plaats indien het lid heeft voldaan aan de gevraagde bij-/nascholing punten en een visitatie heeft ondergaan. Indien een lid niet alle gevraagde punten heeft behaald krijgt hij/zij 1 jaar de tijd om dit als nog te behalen. Indien het lid na dit 1 jaar uitstel nog niet kan voldoen aan de eisen vervalt het registerlidmaatschap en wordt hij geplaatst als niet-registerlid (voorheen C-lid).

Bijlage 1: Aanvrager accreditatie van bij/nascholing

De aanvrager accreditatie van bij/nascholing dient zorg te dragen voor:

Bijscholing

(nieuwe kennis als aanvulling)

-       Hantering van minimum van 3 en maximum van 8 docent contacturen per cursus/workshop/seminar igv accreditatie door ANVAG commissie TAR.

-       Hantering van minimum van 12 en maximum van 60 docent contacturen per cursus/workshop/seminar; igv accreditatie door externe partij (KTNO, CPION, ea).

-       Vooraf vastgesteld aantal docent-contacturen door opleider.

-       Vooraf dienen alle curriculi van alle sprekers/docenten met vermelding indien van toepassing de correcte titels.

-       Vooraf toesturen van duidelijk curriculum van te presenteren onderwerpen.

-       Volledige dictaten bij binnenkomst deelnemers verstrekken en evt digitale bestanden achteraf opsturen; evt duidelijke vertaling van presentaties.

-       Duidelijk display / projectie tijdens presentaties.

-       Geen product of uitgebreide persoons presentatie tijdens de lezingen. Zoveel mogelijk actieve bestanddelen benoemen. Product promotie moet apart tijdens pauzes. 

-       De opleider/docent heeft zelf een ruime kennis en ervaring in het vakgebied van ayurveda, yoga, jyotish (vedische astrologie) of vastu. Daarnaast heeft de docent bij voorkeur Medische Basiskennis op tenminste HBO-niveau, en moet in het bezit zijn vakdiploma’s en/of een ruime praktijkervaring hebben op het onderwerp dat gedoceerd wordt. Dit moet naar voren komen uit het curriculum van de betreffende docent(en). Uitgezonderd hierop zijn docenten die een bedrijfsmatige scholing verzorgen.

-       De bijscholing wordt tenminste op HBO of WO niveau aangeboden (m.u.v. bedrijfsmatige scholingen);

-       Afgifte van certificaat of diploma, waar het onderwerp, data en aantal docent contacturen op vermeld staan, certificaat uitreiking aan het eind van de cursus bij voldoende deelname uren per persoon. 

-       De bijscholing heeft kennis en/of vaardigheden te bieden die nieuw zijn voor de student.

-       De bijscholing kan vakinhoudelijk (methodieken), bedrijfsmatig of therapeutische vorming zijn. De vakinhoudelijke scholing moet voldoen aan de beroepsprofielen van de ayurvedic practitioner/ayurveda therapeut.

-       Overhandiging studieplan aan ANVAG (3-8 uren) of extern accreditatie bureau(12-60 uren) met daarin de leerdoelen, minimaal twee uitgewerkte HBO Kerncompetenties, een overzicht van de lesstof, de totale studiebelasting in uren, beschrijving van de kwaliteitsbewaking en een gedefinieerd instroomniveau.

-       Het effect van de bijscholing moet door studenten gemiddeld als voldoende worden gekenmerkt bij onderzoek door ANVAG of extern accreditatie bureau.

-       Aanvraag accreditatie kan tot 6 maanden na de cursus indien aan alle eisen is voldaan.

Nascholing

(verdieping op bestaande kennis)

-       Hantering van minimum van 3 en maximum van 8 docent contacturen per cursus/workshop/seminar igv accreditatie door ANVAG commissie TAR.

-       Hantering van minimum van 12 en maximum van 60 docent contacturen per cursus/workshop/seminar; igv accreditatie door externe partij (KTNO, CPION, ea).

-       Vooraf vastgesteld aantal docent-contacturen door opleider.

-       Vooraf dienen alle curriculi van alle sprekers/docenten met vermelding indien van toepassing de correcte titels

-       Vooraf toesturen van duidelijk curriculum van te presenteren onderwerpen.

-       Volledige dictaten bij binnenkomst deelnemers verstrekken en evt digitale bestanden achteraf opsturen; evt duidelijke vertaling van presentaties.

-       Duidelijk display / projectie tijdens presentaties.

-       Geen product of uitgebreide persoons presentatie tijdens de lezingen. Zoveel mogelijk actieve bestanddelen benoemen. Product promotie moet apart tijdens pauzes. 

-       De nascholing wordt tenminste op HBO of WO niveau aangeboden (m.u.v. bedrijfsmatige scholingen).

-       Afgifte van certificaat of diploma, waar het aantal docent contacturen op vermeld staan
.

-       De nascholing geeft kennis en/of vaardigheden die verdiepend werken ten opzichte van de reeds aanwezige kennis en/of vaardigheden
.

-       De nascholing kan vakinhoudelijk (methodieken), bedrijfsmatig of therapeutische vorming zijn. De vakinhoudelijke scholing moet voldoen aan de beroepsprofielen van de ayurvedic practitioner/ayurveda therapeut.

-       Overhandiging studieplan aan ANVAG (3-8 uren) of extern accreditatie bureau(12-60 uren) met daarin de leerdoelen, minimaal .wee uitgewerkte HBO Kerncompetenties, een overzicht van de lesstof, de totale studiebelasting in uren, beschrijving van de kwaliteitsbewaking en een gedefinieerd instroomniveau.

-       Het effect van de nascholing moet door studenten gemiddeld als voldoende worden gekenmerkt bij onderzoek door Stichting KTNO;

-       De opleider/docent heeft zelf een ruime kennis en ervaring in het vakgebied van ayurveda, yoga, jyotish (vedische astrologie), vastu. Daarnaast heeft de docent bij voorkeur Medische Basiskennis op tenminste HBO-niveau, een holistische denkwijze hebben en moet in het bezit zijn vakdiploma’s en/of een ruime praktijkervaring hebben op het onderwerp dat gedoceerd wordt. Dit moet naar voren komen uit het curriculum van de betreffende docent(en). Uitgezonderd hierop zijn docenten die een bedrijfsmatige scholing verzorgen.* 1 docent contactuur staat gelijk aan 60 minuten. Bij schriftelijke opleidingen worden geen docent contacturen getoetst maar SBU (studiebelastinguren). Hierbij wordt de volledige som van de studiebelasting gehalveerd om tot een vergelijkbare waardering te komen.

-       Aanvraag kan tot 6 maanden na de cursus indien aan alle eisen is voldaan.

LET OP:

Bovenstaande voorwaarden zijn aan verandering onderhevig. Criteria kunnen wijzigen naarmate er landelijk meer uniforme richtlijnen ontstaan als het gaat om opleidingen in ons vakgebied. Wijzigingen gebeuren ten alle tijde in overleg met de daartoe bevoegde autoriteiten. Opleiders worden hiervan tijdig op de hoogte gebracht middels onze nieuwsbrief.

Bijlage 2: Lijsten van opleiders
Ayurveda - opleidingen
NAW opleidingsinstituut opleiding Punten /accreditatie door

EISRA

Rijswijkseweg 60

Den Haag

4 jarige ayurveda opleiding op HBO conform /bachelor niveau met aanvullende medische basiskennis en psychosociale basiskennis op HBO conform /bachelor niveau, praktijkstage van minimaal 4 weken in India bij een ayurveda universiteit en ziekenhuis

ANVAG

KTNO

SNRO

CPION

EISRA

Rijswijkseweg 60

Den Haag

2-jarige opleiding tot ayurvedic technician

ANVAG

 

AAS

 

 

modulaire opleiding, 4 jarige ayurveda opleiding op HBO niveau waarvan 1 jaar medische basiskennis HBO niveau, praktijkstage van minimaal 4 weken in India

ANVAG

Bezig met erkenning op HBO conform niveau

Indiase Universiteiten

5-jarige universitaire opleiding bachelor ayurveda

 (EVC met nascholing advies geeft mogelijkheid tot EISRA diploma)

ANVAG

AYUSH India

(EISRA - > SNRO/ CPION)

The ayurvedic institute

Albuquerque

New Mexico

2- jarige opleiding op hbo niveau tot ayurvedic practitioner, medische basiskennis niveau is onduidelijk (EVC met nascholing advies geeft mogelijkheid tot EISRA diploma)

ANVAG

(EISRA - > SNRO/ CPION)

 

Bij en Nascholing opleiders
Naam Opleiding toelichting Accreditatie

EISRA

Den Haag

Geven diverse een en meerdaagse bij en nascholingen voor ayurveda opgeleide therapeuten

1-2 dagdelen door ANVAG

Meerdere dagen door KTNO, SNRO, CPION

AAS

Amsterdam

Geven diverse een en meerdaagse bij en nascholingen voor ayurveda opgeleide therapeuten

1-2 dagdelen door ANVAG

Meerdere dagdelen door KTNO, CpioN ?

Amrita Ayurveda - MCA

Lelystad

Geven diverse een en meerdaagse bij en nascholingen voor ayurveda opgeleide therapeuten/artsen: ANVAG
APA – Londen UK Geven diverse een en meerdaagse bij- en nascholingen voor ayurveda opgeleide therapeuten en artsen ANVAG: accreditatie aan te vragen door leden zelf
The AyurvedicInstitute- Albuquerque VS Geven diverse een en meerdaagse bij- en nascholingen voor ayurveda opgeleide therapeuten ANVAG: accreditatie aan te vragen door leden zelf

Maharishi Ayurveda

online

Geven diverse een en meerdaagse bij en nascholingen voor ayurveda opgeleide therapeuten ANVAG,  accreditatie door leden aan te vragen
Universiteiten in India Geven diverse een en meerdaagse bij en nascholingen voor ayurveda opgeleide therapeuten/artsen ANVAG,  accreditatie door leden aan te vragen
Rosenberg GmbH Duitsland, EuropaischeAkademiefuer Ayurveda Geven diverse een en meerdaagse bij en nascholingen voor ayurveda opgeleide therapeuten/artsen ANVAG,  accreditatie door leden aan te vragen
Nutrifyt

Natuurgeneeskunde/

Medische bijscholing

ANVAG, CPION

Van Howten

 

Ayurveda bijscholing ANVAG, meerdere dagdelen aan te vragen door opleider bij KTNO

Holisan

Lelystad

Ayurveda bijscholing ANVAG; alle lezingen zijn geaccrediteerd voor 2 punten Ayurveda. Er tellen maximaal 2 punten mee voor je bij- en nascholing.
…… EHBO

Rode / Oranje kruis

ANVAG

BivT en anderen

Medische applicatiedagen

Psychosociale bijscholingen

ANVAG, CPIoN, SNRo

 

School voor Ayurveda Gent

Geven diverse een en meerdaagse bij- en nascholingen voor ayurveda opgeleide therapeuten artsen ANVAG